சீமானின் கம்பீரக்குரல் - வானைப்பிளந்த கரகோசம், புலி இருக்க நரி வருமா என்ன?

By Sujee Kuhan on 10/12/2017

ஒவ்வொரு சொற்களும் ஆயிரம் அயிரம் கரகோசங்களுடன் வரவேற்பு. ஆர்.கே நகரில் மீண்டும் முழங்கிய சீமானின் கம்பீரக்குரல். அமுங்கிப்போயின வீணாய் போனதுகள்.

Discussion