சிறுவர் சிறுமிகளுக்கு காமத்தை போதிக்கும் அரசு – அவசியம் பாருங்கள்

By Sujee Kuhan on 11/12/2017

இந்த அரசாங்த்தின் வேலை, மக்கள் சிந்தனைகளை சிதைத்து, காமம் ,சினிமா ,டிவி மிக்சி கிரைண்டர் இப்படி இவர்கள் செய்த சாதனை அடிக்கி கொண்டே போகலாம், இதுலாம் ஒரு அரசியல் தலைவர்கள் செய்ய கூடிய வேலையா,?

Discussion