மியான்மர் கலவரத்தில் ஒரே மாதத்தில் 6,700 ரோஹிங்யா மக்கள் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளதாக ஆய்வில் அதிர்ச

By Sujee Kuhan on 16/12/2017

Discussion